KONKURSY

REGULAMIN KONKURSU "CAREX"


REGULAMIN KONKURSU

 § 1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).
2.Organizatorem Konkursu jest blog Kokorinoo.
3.Fundatorem nagród w Konkursie jest marka Carex.
4.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, Fundatora nagród oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, a także prawa i obowiązki Organizatora, Fundatora oraz Uczestników Konkursu.


§ 2
Uczestnictwo w Konkursie
1.      Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2.      W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3.      Osoba, o której mowa w ust. 2 przystępuje do Konkursu, stając się jego uczestnikiem (dalej „Uczestnik”), poprzez spełnienie wszystkich poniższych warunków:
a)      zapoznanie się z artykułem dotyczącym żeli pod prysznic marki Carex znajdującym się na blogu www. Kokorinoo.com,
b)      udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe,
c)      akceptację Regulaminu,
d)      zostawienie w komentarzu (pod artykułem konkursowym) odpowiedzi na pytanie konkursowe znajdujące się na blogu www.kokorinoo.com wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację (np. imię i pierwsza litera nazwiska, pseudonim - jeśli komentarz dodawany jest w postaci anonimowej).
4.      Każdy Uczestnik Konkursu może udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe tylko jeden raz.
5.      Uczestnik może zostać nagrodzony wyłącznie raz, w czasie trwania Konkursu.

§ 3
Przebieg Konkursu

1.      Konkurs trwa od 17.01.2016r. do 22.01.2016 r. do godziny 23.59.
2.      Spośród opublikowanych na blogu komentarzy Organizator wybierze 3 najbardziej kreatywne, które zostaną nagrodzone.
3.      Ogłoszenie wyników Konkursu następuje poprzez opublikowanie pod artykułem konkursowym listy zwycięzców, w terminie do 3 dni od zakończenia Konkursu.
4.      Nagrodami w konkursie są 3 zestawy żeli pod prysznic marki Carex (po 4 sztuki żeli, widoczne na zdjęciach w artykule konkursowym, w każdym zestawie).
5.      Nagrody zostaną przesłane pocztą/kurierem przez przedstawiciela fundatora, marki Carex, na adresy podane przez zwycięzców (wysłane na adres kokorinoo@gmail.com).
6.      W przypadku rezygnacji z odbioru nagród lub braku kontaktu mailowego w celu podania pełnych danych do wysyłki w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, nagroda zostaje przekazana innej osobie wybranej przez Ogranizatora;
7.      Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent.

§ 3
Postanowienia końcowe

  1. Organizator oraz Fundator zastrzegają sobie prawo wykorzystania danych osobowych uczestników Zabawy, zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie art. 23 ust.1 pkt 3 i pkt. 5 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r. poz.883). Uczestnik przystępując do Zabawy wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora Fundatorowi jego danych osobowych.
  2. Udział w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

KOKORINOO dziękuje i pozdrawia !